“گروه نگهداشت” در موسسه هم­نوای آوایش رویش.

لعیا نوبخت
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
زمان فعالیت: از سال 1394 تا 1395
فاطمه عنبرستانی
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تهران
نرگس گلزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشگاه چالوس
زمان فعالیت: سال 1395
بتول خالدی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
زمان فعالیت: سال 1394-1395
SWITCH THE LANGUAGE