گروه مدیریت داده مطالعه “کودکی در ایران”

زین العابدین صفدری
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1395
فاطمه عنبرستانی
کارشناس ارشد روان¬شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تهران
پریسا گلستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان¬شناسی بالینی، دانشگاه تهران
زمان فعالیت: از سال 1393 تا 1394
سعید امین الرعایا
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
آزاده سیدمیرزایی
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
حلیمه اصغرپور
کارشناس ارشد روان¬شناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: سال 1393 –
الهه دائمی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1394
مهسا ناظمی مقدم
کارشناس ارشد روان¬شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
رقیه پورشهباز
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
انسیه زند کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان¬شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
زمان فعالیت: از سال 1393 تا 1394
زهرا صمیمی
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش دبستان از دانشگاه علامه طباطبایی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
عطیه مهدوی پور
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
SWITCH THE LANGUAGE