گروه سنجش و اندازه­‌گیری مطالعه “کودکی در ایران” با اهداف زیر تشکیل شده است:

  1. ترجمه / تولید ابزارها
  2. تهیه بسته ابزار شامل ابزار و دستورالعمل اجرا
  3. اجرای آزمایشی ابزارها
  4. تدوین گزارش روایی و اعتبار ابزارها
  5. آموزش و نظارت بر تیم آزمون­‌گری
شیما امینی‌پور
دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران
زمان فعالیت: سال 1393 -
مهناز دهقان طزرجانی
دکتری روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: اسال 1393 - 1395
مریم بیات
دکتری روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس
زمان فعالیت: سال 1394
زین‌العابدین صفدری
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1395
سپیده حامدی
دانشجوی دکتری تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی
زمان فعالیت: از سال 1393 تا 1394
فاطمه سادات رضوی
کارشناس ارشد فلسفه تعلیم تربیت از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1393 الی 1394
امیر قاضی میرسعید
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی
زمان فعالیت: سال 1394
زهرا صمیمی
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش دبستان از دانشگاه علامه طباطبایی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
الهه دائمی
کارشناس ارشد MBA از دانشگاه تهران
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1394
الهه فرشادی
کارشناس ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
حنیف‌رضا جابری‌پور
دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت، دانشگاه مناش استرالیا
زمان فعالیت: سال 1394
SWITCH THE LANGUAGE