گروه تولید داده مطالعه “کودکی در ایران” در موسسه هم­نوای آوایش رویش با هدف اجرای ابزارها و تولید داده تشکیل شده است.

زهرا صمیمی
کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش¬دبستان از دانشگاه علامه طباطبایی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تهران
فاطمه عنبرستانی
کارشناس ارشد روان¬شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تهران
یاسر مهری
کارشناس ارشد برنامه¬ریزی درسی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهرهای محل فعالیت: تهران، مشهد، زرند، بندرعباس
حلیمه اصغرپور
کارشناس ارشد روان¬شناسی بالینی
زمان فعالیت: سال 1393 -
شهرهای محل فعالیت: تهران، بندرعباس
فوزیه ثابت زاده
کارشناس ارشد روان¬شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
زمان فعالیت: سال 1392 -
شهرهای محل فعالیت: زرند، بندرعباس
حنیفه سجادی نائینی
کارشناس ارشد روان¬شناسی شخصیت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تهران
آزاده سیدمیرزایی جهقی
کارشناس ارشد روان¬شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1394
شهرهای محل فعالیت: تهران، بندرعباس
زهره منوری
کارشناس میکروبیولوژی از دانشگاه کرمان
زمان فعالیت: سال 1394 -
شهر محل فعالیت: زرند
مهناز حنیفی
کارشناس علوم تربیتی، گرایش آموزش و پرورش پیش¬دبستان و دبستان از دانشگاه علامه طباطبایی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تهران
نیلوفر میرزایی
کارشناسی روان¬شناسی عمومی از دانشگاه پیام نور زرند
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: زرند
الهه جمالی¬زاده
کارشناس ارشد روان¬شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
زمان فعالیت: سال 1392 -
شهر محل فعالیت: زرند
مریم برومند
کارشناس ارشد روان¬شناسی عمومی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: زرند
مهسا ناظمی مقدم
کارشناس ارشد روان¬شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهرهای محل فعالیت: مشهد، تهران، بندرعباس
پریسا گلستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان¬شناسی بالینی، دانشگاه تهران
زمان فعالیت: سال 1394 -
شهرهای محل فعالیت: تهران، بندرعباس
زیبا پوراحمد
کارشناس ارشد جامعه¬شناسی از دانشگاه تبریز
زمان فعالیت: سال 1394 -
شهر محل فعالیت: تبریز
کمال برزگر قاضی
کارشناس ارشد روان¬شناسی عمومی از دانشگاه پیام نور واحد تهران
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تبریز
اکرم بهاری
کارشناس ارشد برنامه¬ریزی درسی از دانشگاه تبریز
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تبریز
پریسا ملائی
کارشناس ارشد برنامه¬ریزی درسی از دانشگاه تبریز
زمان فعالیت: از سال 1392 تا 1393
شهر محل فعالیت: تبریز
عالیه کبریایی
کارشناس ارشد روان¬شناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
زمان فعالیت: سال 1393 -
شهرهای محل فعالیت: مشهد، تهران
هدایت سیاوشی
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد
زمان فعالیت: سال 1393 -
شهر محل فعالیت: مشهد
SWITCH THE LANGUAGE