کنفرانس بین‌­المللی سالانه مطالعات طولی و گستره زندگی

 آلمان، بمبرگ، دانشگاه بمبرگ

15 الی 17 مهر ماه 1395

در این همایش دو پوستر ارائه شد. یک مورد در ارتباط با معرفی کلی مطالعه طولی “کودکی در ایران” و دیگری با عنوان:

Examining the Psychometric Properties of the Persian Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (ECERS-R) Using Rasch Rating Scale (Shima Aminipour, Ph. D student in educational psychology in University of Tehran, Iran & Ali Asgari, Director of the research team in Hamnava Institute)

SWITCH THE LANGUAGE